U bent hier:

Wedstrijdreglement

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van publiq vzw.

 • Art. 1 Algemeen

  • 1.1. Dit reglement regelt de modaliteiten van publiq vzw op het regelmatig verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen door publiq vzw.
  • 1.2. Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. publiq vzw kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op www.UiTmetVlieg.be. Persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
  • 1.3. De wedstrijd start op zaterdag 29 juni 2019 en loopt tot en met woensdag 31 augustus 2019. Tussen deze data kunnen kinderen op zoek naar schatkistjes. Wanneer en waar dat kan, vinden ze terug op www.UiTmetVlieg.be/schattenjacht.
   Tot zondag 7 september 2019 kunnen unieke codes worden ingegeven.
 • Art. 2 Deelnemen

  • 2.1. Alvorens te kunnen deelnemen moet men het wedstrijdreglement lezen en aanvaarden. Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.
  • 2.2. De wedstrijd die verbonden is aan de actie Schatten van Vlieg is toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar en ouders van kinderen tot 12 jaar die in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd zijn. publiq vzw behoudt zich het recht voor om personen te weigeren tot deze wedstrijd. publiq vzw houdt zich het recht voor om personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor welke prijs dan ook.
   Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: spelers die niet in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd zijn, de personeelsleden van publiq vzw, en van andere bedrijven die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze wedstrijd, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. 
  • 2.3 Kinderen kunnen deelnemen aan de wedstrijd door de unieke code op het smaakboekje in te voeren.

   • 2.3.1. Kinderen vinden op het smaakboekje een unieke code. Door die in te voeren op UiTmetVlieg.be maken ze elke week kans op een prijs. Uit de inzendingen wordt op het einde van de actie de hoofdwinnaar bij trekking uitgeloot. Een overzicht van de prijzen en de hoofdprijs vind je op www.uitmetvlieg.be/schattenjacht/prijzen.
   • 2.3.2 Kinderen nemen gratis deel aan de actie door het invoeren van een unieke code en andere gevraagde gegevens in te voeren op www.UiTmetVlieg.be. Ongeldige codes worden vanzelfsprekend geweerd.
   • 2.3.3 Ieder kind kan slechts eenmaal eenzelfde code ingeven. Het is wel mogelijk verschillende codes in te voeren onder één e-mailadres (bijvoorbeeld voor verschillende kinderen binnen één gezin, of als één kind op meerdere plaatsen een schat gevonden heeft).
   • 2.3.4. Ten laatste zondag 7 september 2019 om 21u moeten de codes ingevoerd zijn.
 • Art. 3 Verantwoordelijkheid

  • 3.1. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor technische problemen bij de deelnemer of bij de provider die verlies van gegevens of laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben. Opmerkingen over de wedstrijd kunnen per e-mail verzonden worden op het adres: vlieg [at] UiTmetVlieg [dot] be.
 • Art. 4 Bepaling van de winnaars

  • 4.1 Code-invoer
   • 4.1.1 Elke week zijn er meerdere winnaars. De spelers die het dichtst bij het juiste antwoord zitten op de schiftingsvraag en een correcte code invoerden in de afgelopen week, zijn de winnaars. Een overzicht van de prijzen vind je op  www.uitmetvlieg.be/schattenjacht/prijzen  De winnaars moeten nog in het bezit zijn van het smaakboekje met hun unieke code.
   • 4.1.2 De winnaar van de hoofdprijs, een familieweekend met overnachting in een luxesafaritent aan de Vleterbeke en een smaakbeleving in het Bakkerijmuseum, wordt aan het einde van de actie geloot uit alle deelnemers die een unieke code hebben ingevoerd.
   • 4.1.3 Je kan slechts één maal een weekprijs winnen. Kinderen die een weekprijs wonnen maken wel nog kans op de hoofdprijs.
   • 4.1.4 De winnaars van de weekprijzen verschijnen elke maandag, tussen 8 juli en 9 september 2019,  op www.uitmetvlieg.be. De winnaar van de hoofdprijs verschijnt op maandag 9 september 2019 op UiTmetVlieg.be.
 • Art. 5 Verzending van prijzen

  • 5.1 publiq vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een prijs tijdens zijn verzending verloren raakt.
  • 5.2 Wanneer een prijs niet ter bestemming geraakt (onjuist adres, geadresseerde verhuisd, ...), of wanneer een deelnemer geen gevolg geeft aan een verzoek vanwege publiq vzw om bijkomende informatie, dan zal er een bericht worden verstuurd naar het door de desbetreffende deelnemer opgegeven e-mailadres. In dat bericht zal hem twee weken de tijd worden gegund om alsnog de gevraagde gegevens voor de verzending van de prijs mee te delen. Blijft dat bericht onbeantwoord of worden de gevraagde gegevens niet tijdig verstuurd, dan verliest de desbetreffende deelnemer elk recht op zijn prijs.
  • 5.3 publiq vzw verzendt de prijzen tweewekelijks op donderdag naar de winnaars.
 • Art. 6 De hoofdprijs

  • 6.1. De hoofdprijs bestaat uit een familieweekend in de Westhoek met overnachting in een luxe safaritent van ‘Aan de Vleterbeke’. De hoofdwinnaar en zijn familie hebben naast de overnachting ook recht op een workshop in het Bakkerijmuseum van ongeveer 2,5 uur samen met een bakker. Afhankelijk van de beschikbare data vindt de workshop op een zaterdag of een zondag plaats. Boerderij 'Aan de Vleterbeke' is gesloten van 4 november 2019 tot 1 april 2020, de winnaar van de hoofdprijs kan het familieweekend voor of na de sluitingsperiode plannen. 
  • 6.2. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd. 
 • Art. 7 Privacy

  • 7.1. publiq vzw verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). Meer details lees je in het privacybeleid van uiTmetVlieg.be.
  • 7.2. De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijdsite, worden geregistreerd in de bestanden van publiq vzw, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Henegouwenkaai 41 - 43. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren. Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.
 • Art. 8 Geschillen

  • 8.1. Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website of in andere media verschijnen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege publiq vzw. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.