U bent hier:

Wedstrijdreglement

1. Algemeen

1.1 Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op  www.UiTmetVlieg.be en op de facebookpagina van Vlieg (www.UiTmetVlieg.be/facebook) en de organisator van deze wedstrijden (publiq vzw, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Henegouwenkaai 41-43). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.

1.2 Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van publiq vzw.

1.3 De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van publiq vzw. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege publiq vzw tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. publiq vzw aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.

1.4 Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door publiq vzw. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.

1.5 Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

2. Deelname en registratie

2.1 Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.

2.2 Voor deelname aan een wedstrijd op UiTmetVlieg.be is voorafgaandelijke registratie of aanmelding vereist. Voor deelname aan een Facebookwedstrijd is dat niet altijd zo, dit wordt duidelijk gecommuniceerd. 

2.3 Iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres en die in België gedomicilieerd is, toegang heeft tot het internet en zich kenbaar maakt met geldige naam, e-mailadres en postadres kan meespelen. Wedstrijden waarvoor een apart wedstrijdformulier is, kunnen hierop een uitzondering vormen. Dit wordt dan duidelijk gecommuniceerd. 

2.4 De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina’s van de site of via mail. Instructies hiervoor worden duidelijk gecommuniceerd.

Bij deelname worden aan de deelnemer de volgende gegevens gevraagd: voornaam, naam, e-mailadres, straat, gemeente en land. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelnemer niet in aanmerking voor een prijs.

2.5 Iedere speler speelt individueel. Er zal echter per wedstrijd maximaal 1 winnaar per postadres worden toegekend. Wedstrijden waarvoor een apart wedstrijdformulier is, kunnen hierop een uitzondering vormen. Dit wordt dan duidelijk gecommuniceerd. 

2.6 Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: spelers die niet in België gedomicilieerd zijn (tenzij anders geformuleerd in het specifieke wedstrijdreglement), alsook de personeelsleden van publiq vzw of van andere bedrijven of organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de wedstrijden, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

3. Wedstrijdverloop

De wedstrijd bestaat erin om hetzij de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag in te vullen.

4. Prijs

4.1 Aan elke wedstrijd zijn één of meerdere prijzen verbonden. De prijzen gaan naar de deelnemers die op een geldige wijze de wedstrijdvragen hebben ingevuld én die het juiste antwoord op de schiftingsvraag juist of het dichtst benaderd hebben of die het snelst gereageerd hebben op een vraag. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten. 

4.3 Elke winnaar wordt persoonlijk via email op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs of krijgt zijn prijs toegestuurd via de post.

4.4 Gewonnen toegangsbewijzen voor activiteiten worden doorgaans niet vooraf verstuurd per post. In de meeste gevallen worden de namen van de winnaars opgenomen op de gastenlijst. UiTmetVlieg.be zal de winnaars in dat geval tijdig per e-mail op de hoogte stellen en alle details met betrekking tot correcte opname van de prijs verduidelijken.

5. Privacy

5.1 publiq vzw verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). Meer details lees je in het privacybeleid van uiTmetVlieg.be.

5.2 Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.